Egyesületi tagság

A tagságra vonatkozó rész az alapszabályból:

A Magyar Bechterewesek Egyesülete (továbbiakban MaBeE) tagjai, a tagok jogai és kötelességei

A MaBeE tagságát a rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagok alkotják.

  1. A MaBeE rendes tagjai: 

bechterewes-logo-iii-png

A MaBeE rendes tagjai lehetnek mindazon Magyarországon működő önálló jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és bármely természetes személy, akik a MaBeE célkitűzéseit és alapszabályát elfogadják és vállalják a tagdíj fizetését, amennyiben ezt a szándékukat a MaBeE elnökségéhez írt levélben kinyilvánítják, A tagfelvételről az elnökség dönt a kérelem beérkezését követő elnökségi ülésen. A tagfelvételt megtagadó határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül fellebbezni lehet a taggyűléshez, amely határozatot hoz. Az erről szóló határozatnak utalnia kell a jogorvoslat lehetőségére is.

A rendes tagok jogai:

– Részt vehetnek a MaBeE rendezvényein, taggyűlésén szavazati joggal, – A MaBeE tisztségeire választhatnak és a törvényes feltételek teljesülése esetén megválaszthatók, – írásbeli javaslattal, panasszal illetve kérelemmel élhetnek az elnökség felé, melyre a kézbesítéstől számított 30 napon belül, vagy a kézbesítéstől számított első elnökségi ülést követő 10 napon belül választ kell kapniuk, – a MaBeE bármely szervének törvénysértő határozatát a határozat tudomásra jutástól számított 30 napon belül megtámadhatják bíróság előtt.

A tagok kötelezettségei:

– a tagok kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeiknek, így különösen a rendes tagok esetében a tagdíjfizetési kötelezettségnek; – a tagok nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását.

  1. A MaBeE pártoló tagjai 

bechterewes-logo-ii-png

A MaBeE pártoló tagjai lehetnek mindazon természetes és jogi személyek, akik a MaBeE célkitűzéseit és Alapszabályát elfogadják, és céljai megvalósításához anyagi vagy természetbeni juttatással hozzájárulnak amennyiben ezt a szándékukat a MaBeE elnökségéhez írt levélben kinyilvánítják, A pártoló tag felvételéről az elnökség dönt a kérelem beérkezését követő elnökségi ülésen. A pártoló tag felvételét megtagadó határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül fellebbezni lehet a taggyűléshez, amely határozatot hoz. Az erről szóló határozatnak utalnia kell a jogorvoslat lehetőségére is.

A pártoló tagok az előző rendelkezésen túl tagdíjat nem fizetnek, szavazati joggal nem rendelkeznek, de részt vehetnek a MaBeE rendezvényein és tanácskozási joggal a taggyűlésen.

  1. A MaBeE tiszteletbeli tagjai

bechterewes-logo-i-png

A MaBeE tiszteletbeli tagjai lehetnek mindazon természetes és jogi személyek, akik kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki a bechterewes betegek ellátása, életminőségük javítása, szervezeteik munkájának elősegítése terén. A tiszteletbeli tagok tanácskozási és javaslattételi joggal a taggyűlésen részt vehetnek, tagdíjfizetésre nem kötelezettek.

A tiszteletbeli tagot az elnökség javasolja, és a taggyűlés választja meg.

  1. A tagság megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:

– a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, – a tag kilépésével -,a tagdíjfizetési kötelezettségének ismételt felszólítás ellenére történő elmulasztása és – a tag kizárása esetén.

A tag bármikor kiléphet a MaBeE-ből, ezen szándékát a elnökségnek írásban kell bejelentenie. A kilépés a nyilatkozat elnökséghez való megérkezésével hatályosul.

A taggyűlés kimondja a tagsági jogviszony megszűnését, amennyiben a rendes tag tagdíjfizetési kötelezettségének ismételt felszólítás ellenére sem tesz eleget. Erre legkorábban a második írásbeli felszólítás kézbesítését vagy sikertelen kézbesítését követő 15. napon van lehetőség. Az erről szóló határozatnak utalnia kell a jogorvoslat lehetőségére is.

Kizárni a tagot csak az alapszabály ismételt vagy súlyos megsértése miatt lehet, így különösen ha a tag tevékenysége jelentősen veszélyezteti a MaBeE céljainak elérését. Erről az elnökség javaslata alapján a taggyűlés határoz. A tagot az elnök által elrendelt és a jelen szabályok alapján lefolytatott eljárás alapján lehet kizárni. Az eljárást az elnök írásban rendeli el, ebben közli a taggal az eljárásra okot adó kifogást, a meghallgatás időpontját. A meghallgatáson a tagok megfigyelőként részt vehetnek. Az eljárásban a tagot jogi képviselő is képviselheti. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A meghallgatást az elnök legalább egy, az elnök által kijelölt elnökségi taggal együttesen folytatja le. Az eljárás eredményéről az elnök jelentést készít, amelyet a soron következő rendes vagy rendkívüli taggyűlésen ismertet a tagokkal és amennyiben szükségesnek látja javaslatot tesz a tag kizárására. A taggyűlés titkos szavazással, egyszerű töbséggel dönt a kizárásról. A kizárásról szóló határozatnak utalnia kell a jogorvoslat lehetőségére is.

A taggyűlésnek a kizárásról szóló határozatában utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.

A pártoló tag bármikor kiléphet a MaBeE-ből, ezen szándékát az elnökség felé írásban kell jeleznie a taggyűlés is megszüntetheti a pártoló tagságát, amennyiben olyan magatartást tanúsít, amely a MaBeE céljainak elérését veszélyezteti. A pártoló tagság megszüntetését az elnökség kezdeményezheti.

A tiszteletbeli tag bármikor kiléphet a MaBeE-ből, ezen szándékát az elnökség felé írásban kell jeleznie, illetve a taggyűlés is megszüntetheti a tiszteletbeli tagságát, amennyiben olyan magatartást tanúsít, amely a MaBeE céljainak elérését veszélyezteti. A tiszteletbeli tagság megszüntetését az elnökség kezdeményezheti.

Tagsággal kapcsolatos egyéb információk:

Iványosi Szabó Márta: martaivanyosiszabo@gmail.com

Skultéty Sándor (elnök):  bechterew@bechterewes.hu

Pálfi Zoltán: palfizee@gmail.com

Tagdíj fizetéséhez (éves tagdíj: 1 500.-) a Magyar Bechterewesek Egyesületének bankszámlaszáma: OTP 11719001-20351384

Közleménybe: Név, …. évi tagsági díj.

FONTOS! Kérjük, mielőtt utalna feltétlenül jelezze tagsági igényét Pálfi Zoltán részére: palfizee@gmail.com

Tagsági igény esetén az e-mailbe írja le személyes adatait is: NÉV, lakcím, telefon, e-mail cím.

Kérünk egy rövid nyilatkozatot, amelyben legyen szíves jelezze, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Magyar Bechterewesek Egyesülete személyes adatait levelezési célból nyilvántartsa (azt másoknak nem adhatja ki).

Továbbá, hogy tagja kíván lenni az egyesületnek.

előző oldalra vissza